Helpu Dŵr Cymru i Gyflwyno Delwedd Glir o Weithgarwch y Flwyddyn

18 July 2012

Yn aml mae adroddiadau blynyddol yn cael eu hymchwilio'n ofalus a'u cyflwyno mewn modd deniadol - ond prin y cânt eu darllen y tu allan i gylch cyfyng o gefnogwyr craidd a budd-ddeiliaid y sefydliad. Er mwyn ceisio mynd yn groes i'r duedd hon, daeth Dŵr Cymru at The Festivals Company i greu ffilm fer a fyddai'n cyfathrebu'n gryno sut y mae'r cwmni wedi perfformio yn ystod y 12 mis diwethaf. Yn ei ymateb i'r briff hwn, creodd y cwmni ffilm promo 5 munud o hyd i ddangos y ffeithiau a'r ffigurau allweddol o adroddiad blynyddol Dŵr Cymru, ac yn y fath fodd hefyd ag i ddangos gweithgareddau'r sefydliad ledled Cymru. Roedd yna ddefnydd helaeth o ddŵr hefyd, wrth reswm.

"Roedd defnyddio dŵr yn ddewis amlwg, ond allem ni ddim gwrthod y cyfle i ddod o hyd i ffyrdd newydd o arddangos yr holl ffigurau hyn, trwy ddefnyddio gwahanol effeithiau dŵr. Rhannwyd y promo yn ddau hanner: roedd y rhan gyntaf yn gymysgedd gymharol syml o ddrama fyw a gwaith 2D, a'r 2ail ran yn cynnwys gwaith graffeg 2D a 3D, wedi'i uno â chyfweliad gyda Chris Jones (Cyfarwyddwr Cyllid, Dŵr Cymru). Mae'r ddwy ran yn ategu'i gilydd. Ein prif nod oedd cyfleu'r wybodaeth angenrheidiol mewn ffordd syml a deniadol ac fe lwyddon ni i wneud hynny, yn fy marn i," meddai James Nee, a gyfarwyddodd y promo ar ran The Festivals Company.

"Daeth Alun Shurmer (Pennaeth Cyfathrebu Mewnol ac Allanol, Dŵr Cymru) atom â sgript a oedd bron iawn yn gyflawn. Ein tasg ni oedd rhoi bywyd i'r sgript a sicrhau bod y gwyliwr yn cael syniad clir o'r hyn y mae Dŵr Cymru yn ei wneud ynghyd ag amcanion y cwmni. Roeddem hefyd yn awyddus i'r promo edrych a theimlo fel y gwaith blaenorol a gwblhawyd gennym ar ran y cleient, fel y gellid ystyried y cwbl yn rhan o becyn," ychwanegodd Berwyn Rowlands, Rheolwr Gyfarwyddwr The Festivals Company.

Cwblhaodd The Festivals Company bedwar astudiaeth achos hefyd, ar ffurf ffilmiau byrion, wedi'u saethu mewn lleoliadau ledled Cymru, i gyd-fynd â ffilm yr adroddiad blynyddol gweledol - gellir gweld pob un o'r rhain isod.  

Dwr Cymru Annual Report 2012 from The Festivals Company on Vimeo.

Protecting Public Health from The Festivals Company on Vimeo.

Meeting Customer Expectations from The Festivals Company on Vimeo.

Reliable Sanitation from The Festivals Company on Vimeo.